© 2004-2024 Hesther van Doornum

Play nice. Credit where credit is due.

Auteursrecht van Afbeeldingen​ en teksten

Auteursrecht is zowel binnen- als buiten de eigen landsgrenzen vastgelegd in de Berner Conventie: ‘Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Works’. 

Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Hesther van Doornum, tenzij anders vermeld. Het reproduceren of publiceren van enige inhoud van deze site, zowel in print, fotokopie, microfilm, digitaal of op welke andere manier dan ook, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesther van Doornum.

Onder het ‘verveelvoudigen’ van een kunstwerk wordt niet alleen verstaan het maken van kopieën of reproducties, maar ook het maken van een afbeelding of foto van het werk. Voor het publiceren of verspreiden van foto’s van kunstwerken is dus meestal de toestemming van de rechthebbende nodig. Het verlenen van licenties (toestemming voor het afbeelden van mijn werk) aan media en allerlei andere gebruikers heb ik uitbesteed aan Pictoright.

Afbeelding nodig voor openbare tentoonstelling of verkoop

Voor teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken en werken van toegepaste kunst geldt het volgende: tenzij van tevoren met de betrokken auteursrechthebbende iets anders is afgesproken, mag de eigenaar / bezitter / houder van zo’n werk dat verveelvoudigen en/of openbaar maken voor zover dat noodzakelijk is voor de openbare tentoonstelling of openbare verkoop daarvan. Zo mag de eigenaar van een schilderij een afbeelding van dat schilderij in een catalogus of flyer gebruiken om een tentoonstelling aan te kondigen. In dat geval is er geen sprake van auteursrechtinbreuk, ook al wordt er wel een verveelvoudiging van het werk gemaakt.

Tenzij van tevoren daarover iets anders is afgesproken, blijf ik als maker van een schilderwerk, ook na de overdracht van zijn auteursrecht aan een ander, bevoegd om precies dezelfde schilderwerken te maken. Tegen een dergelijke verveelvoudiging kan de nieuwe auteursrechthebbende dus niet optreden.

Persoonlijkheidsrechten

Beeldend kunstenaars hebben, net als alle andere makers, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Deze rechten behoudt de kunstenaar zelfs als hij zijn exploitatierechten aan een ander heeft overgedragen. Een kunstwerk mag niet zomaar veranderd worden en de kunstenaar heeft in beginsel het recht zich te verzetten tegen aantasting of verminking van zijn werk.

Verkoop

Een beeldend kunstenaar die zijn werk verkoopt behoudt gewoon zijn auteursrechten op dat werk. De koper – en nieuwe eigenaar – van het kunstwerk heeft voorafgaande toestemming van de kunstenaar nodig voor al het andere dan het kunstwerk simpelweg in zijn huis of kantoor plaatsen. De koper/eigenaar mag het kunstwerk bijvoorbeeld alleen in het jaarverslag van zijn bedrijf afbeelden als hij daarvoor uw toestemming heeft verkregen.
De kunstenaar kan met de koper van zijn werk overeenkomen dat hij het auteursrecht op het werk (geheel of gedeeltelijk) schriftelijk overdraagt aan de koper. Hij kan daar (financiële) voorwaarden aan verbinden. Wanneer hij het auteursrecht op zijn werk overdraagt, dan wordt de koper de nieuwe auteursrechthebbende en verliest de kunstenaar zelf de exploitatierechten met betrekking tot dat werk. Ook is het mogelijk om een licentie overeen te komen met de koper. In dat geval behoudt de kunstenaar zelf het auteursrecht en verschaft hij de koper een gebruiksrecht.

Volgrecht

Sinds 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht van kracht. Volgrecht is het recht van de maker van een origineel kunstwerk om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. 

Ik hoor graag van je!

Hesther van Doornum